Quản lý lịch hẹn

Quản lý lịch hẹn múc đích cho phép khách hàng hẹn lịch làm việc, đông thời theo dõi được quá trình hẹn của Khách hàng để kíp thời điều chỉnh, chăm sóc...Thiết lập thông tin lịch hẹn

Đăng ký lịch hẹn mới, lựa chọn các trạng thái hẹn lịch...

Chi tiết ==>
Xem lịch hẹn

Cho phép xem tất cả lịch hẹn theo từng Ngày, Tháng, Năm,...

Chi tiết ==>