Thiết lập lịch hẹn

Tổng quan:
Chức năng cho phép người dùng thiết lập các buổi đối với khách hàng, thời gian có thể đến, đến gặp ai, làm dịch vụ nào....


Trong quá trình hẹn, yêu cầu xử :
- Khách hàng hẹn nhưng không đến
- Khách hàng hẹn sang buổi khác
- ...

Tất cả sẽ được hệ thống lưu lại và báo cáo thông kê cho người quản trị của hệ thống.


Comments