Quản lý khách hàng

Phân hệ chính trong tâm nhất của Phần mềm quản lý Spa chính là phân hệ quản lý khách hàng.

Phân hệ này quản lý toàn bộ hồ sơ khách hàng, bào gồm các thông tin chính: Họ tên, Địa chỉ, điện thoại,...đồng thời cho phép đăng ký dịch vụ cho khách hàng!  


Khách hàng dịch vụ

Đăng ký khách hàng mới, lựa chọn các dịch vụ cho khách hàng....

Chi tiết ==>Khách hàng - Gói

Quản lý thông tin các khách hàng mua các gói dịch vụ, gia hạn gói ...

Chi tiết ==>


Khách hàng - Thẻ

Quản lý thông tin các khách hàng đăng ký mua thẻ tại của hàng, gia hạn thẻ ...

Chi tiết ==>