Khách hàng dịch vụ

Tổng quan


Module cho phép người dùng thêm mới một khách hàng, lựa chọn các dịch vụ khách hàng sử dụng. Tổng hợp tính tiền và in phiếu thanh toán.


Quy trình:
- Nhập mới một hồ sơ khách hàng
  + Họ tên 
  + Ngày sinh 
  + Địa chỉ
  + Điện thoại
  + Ngày đến 
  + ...

- Lựa chọn các dịch vụ khách hàng sử dụng
+ Tên dịch vụ
+ Số lượng
+ Đơn giá
+ Thành tiền
+ Giảm giá
+ Số tiền thanh toán

- In phiếu thanh toán cho khách hàng.

Ngoài ra, tại đây ta có thể xem được lược sử danh sách các phiếu làm đã làm. Công nợ của khách hàng...


Trang con (1): Liên hệ chúng tôi
Comments