Khách hàng - Gói


Tổng quan


Phân hệ cho phép quản lý thông tin các gói dịch vụ của khách hàng. Một khách hàng có thể dùng nhiều gói dịch vụ khác nhau để được hưởng những ưu đãi đặc biệt của cửa hàng.Quy trình:
- Nhập thông tin gói
  + Chọn một khách hàng
  + Chọn gói dịch vụ
  + Ngày mua
  + Số tiền
  + Ngày có hiệu lực 
  + Ngày hết hiệu lực

- Thêm các dịch vụ cho gói: Trường hợp ta cần giới hạn gói mua chỉ được sử dụng các dịch vụ nào, ta làm như sau:
+ Lựa chọn các dịch vụ
+ Lưu các dịch vụ

Trang con (1): Liên hệ
Comments