Khách hàng - Thẻ

Tổng quan

Phân hệ cho phép quản lý thông tin các loại thẻ của khách hàng. Một khách hàng có thể dùng nhiều thẻ khác nhau để được hưởng những ưu đãi đặc biệt của cửa hàng.


Quy trình:
- Nhập thông tin thẻ
  + Chọn một khách hàng
  + Chọn loại thẻ(thẻ vàng, thẻ bạc, thẻ kim cương ...)
  + Ngày mua
  + Số tiền
  + Ngày có hiệu lực 
  + Ngày hết hiệu lực

- Thêm các dịch vụ cho thẻ: Trường hợp ta cần giới hạn Thẻ mua chỉ được sử dụng các dịch vụ nào, ta làm như sau:
+ Lựa chọn các dịch vụ
+ Lưu các dịch vụ 

Comments