Công nợ khách hàng

Tổng hợp:
Một chương trình hay không thể không quan tâm đến công nợ của Khách hàng, nó quyết dịnh đến việc theo dõi nguồn doanh thu, lỗ lãi của cửa hàng...

Công nợ khách hàng thường theo dõi trong các trường hợp sau:
- Công nợ tiền dịch vụ
- Công nợ tiền mua Mỹ Phẩm
- Công nợ trên gói dịch vụ
- Công nợ trên thẻ dịch vụ
- ...
Comments