Quản lý dịch vụ

Quản lý thông tin dịch vụ, chính sách giá, khuyến mại giá, giảm giá...Danh mục dịch vụ

Quản lý danh mục dịch vụ: Mã số, Tên, Thời gian chuẩn bị, Thời gian thực hiện ....

Chi tiết ==>


Bảng giá dịch vụ

Quản lý thông tin bảng giá dịch vụ, thay đổi chính sách giá...

Chi tiết ==>