Bảng giá dịch vụ
Khách hàng hoàn toán có thể thiết lập việc thay đổi giá trên Bảng giá dịch vụ
- Giá thay đổi theo từng thời kỳ 
- Tiểu sử giá của một sản phẩm
- ...
Comments