Danh mục dịch vụ

Tổng quan:
Danh mục dịch vụ được thiết lập từ trước, tại đây ta có thể thêm mới, sửa, xóa một danh mục dịch vụ ...


Quy trình:
- Nhập thông tin các dịch vụ
+ Mã dịch vụ
+ Tên dịch vụ
+ Đơn vị tính
+ Giá bán
+ Số phút chuẩn bị
+ Số phút thực hiện
+ Tính hoa hồng cho Công tác viên, kỹ thuật viên, Nhân viên, ...


Comments