Quản lý nhân sự

Hệ thống cho phép quản lý thông tin nhân sự của của hàng bao gồm:

-Thông tin cơ bản của nhân sự:
  + Họ tên
  + Địa chỉ
  + Ngày sinh
  + Quê quán
  + Phòng ban
  +...

- Tổng hợp chấm công cho nhân sự
- Tổng hợp bảng lương hàng tháng cho nhân sự