Chấm công

Tích hợp máy chấm công

      - Cho phép tích hợp đồng bộ với một số máy chấm công(K-300,…).

      - Cho phép tích hợp không đồng bộ với tất cả máy chấm công hiện nay.

 

     Chấm công

      - Thiết lập ca, kip(Không giới hạn số lượng).

      - Thiết lập lịch trình làm việc.

      - Khai báo các chế độ làm việc.

      - Import, Export đồng bộ với Excel.

 

     Báo cáo:

      - Bảng công tổng hợp.

      - Bảng công chi tiết.

      - Danh sách đi muộn, về sớm.

      - Báo cáo khác….

Comments