Tính lương

 Phân loại lương:     

      - Thiết lập lương theo các loại đối tượng:

      + Hành chính sự nghiệp.

      + Văn phòng.

      + Sản xuất

      + Lương công nhật.

      + Lương khoán.

 

     Quản lý các khoản thu, nộp khác:

      - Các khoản thu ngoài lương.

      - Các thưởng đột xuất, định kỳ.

      - Các khoản thu ngoài lương.

      - Các quản trích nộp thuế, BHXH, BHYT, BHTN.

 

     BÁO CÁO:

      - Bảng lương tổng hợp.

      - Bảng lương chi tiết.

      - Bảng lương lãnh đạo, nhân viên.

      - Phiếu lương.

      - Báo cáo khác….


Comments