Quản lý phòng

Quản lý phòng thủ thuật, theo dõi quá trình đăng ký thủ thuật, đăng ký khách hàng, nhân viên, thiết bị ...Thiết lập ca phòng

Thiết lập một ca làm việc trong phòng...cảnh báo phòng đã đầy, chưa đầy...

Chi tiết ==>


Xem tài nguyên phòng

Theo dõi tổng quan tài nguyên phòng, trạng thái rảnh,...trạng thái các thiết bị...

Chi tiết ==>