Tổng hợp tồn kho

Tổng quan:
Tổng hợp tồn kho là công việc quan trọng nhất trong quá trình quản lý nhập, xuất Mỹ phẩm.Quy trình:

Hệ thống cho phép người dùng:

- Kiểm kê tồn kho theo bất kỳ thời điểm nào? Mặt hàng nào 

- Thiết lập chính sách kho:
  + Hạn mức cảnh báo nhập
  + Cảnh báo Mỹ Phẩn hết hạn dùng
  + ...
- Báo cáo tồn kho: Từ tổng hợp đến chi tiết

Comments