Xuất hàng

Tổng quan: 
Phân hệ này cho phép quản lý quá trình xuất Mỹ Phẩm ra sử dụng hoặc bán lẻQuy trình:
- Việc nhập Mỹ phẩm được theo dõi bằng các Phiếu xuất kho
  + Mã phiếu
  + Tên phiếu
  + Kho xuất
  + Xuất cho khách hàng nào
  + Nội dung
  + Ai xuất
  + Danh sách Mỹ phẩm xuất
  + ...

- Tổng hợp Tồng số tiền xuất

- Giám giá

- Số tiền cần thanh toán

- Báo cáo phiếu xuất kho

Comments